FSB soubory a knihy pro Fishsim2
J.C.Spooner 2002 ( česká verze - Jerry 2008 )

Úvod
FSB soubory ( soubory s příponou .fsb ) ve FS2 jsou podobné HTML stránkám na Internetu, avšak soubory .fsb lze zobrazit pouze ve Fishing Simulatoru 2. Pokud jste vytvářeli soubory .gsn pro Fishsim verze 1, koncept je velmi podobný.

Vybavení, nástrahy nebo revíry mohou obsahovat .fsb soubor, ve kterém virtuální rybář najde doplňující informace k add-onu. U vybavení a nástrah se kliknutím pravým tlačítkem myši vyvolá obrazovka kde bude zobrazen přidružený .fsb soubor pokud existuje. U revíru je tlačítko "venue info" nebo "peg info", které slouží k zobrazení přidruženého .fsb souboru.

Taktéž knihy v knihovně jsou sbírkou .fsb souborů prolinkovaných mezi sebou, kde každý jeden .fsb soubor znamená jednu stránku knihy.

Vytvoření knihy pro knihovnu
Když budete vytvářet novou knihu, musíte nejdříve vytvořit nový .fsl soubor v adresáři BOOKS ve složce s FS2. Soubory .fls jsou jako mnoho dalších, textové soubory, které lze vytvářet nebo editovat ve Windows Notepadu ( poznámkovém bloku ). Jsou formátovány stejně jako ostatní soubory se sekcemi [Book] ( v hranatých závorkách ) a pouze čtyřmi proměnnými ( Title, Author, Date a Fsb ).

Proměnná Title obsahuje název knihy, který bude vidět v knihovně. Proměnná Author obsahuje Vaše jméno, nebo jména authora knihy. Proměnná Date obsahuje datum vytvoření knihy. Hodnoty z těchto tří řádků jsou zobrazeny na stránce knihovna ( library ) ve FS2. Avšak nejdůležitější je proměnná FSB, která obsahuje úplnou cestu a název souboru k první stránce knihy. Níže vidíte příklad knihy k revíru river lot jako průvodce :

[Book]
Title = Fishing the River Lot
Author = J.C.Spooner
Date = June 2001
Fsb = venues/lot/fsb/page1.fsb
FSB soubory ( stránky nápovědy )
FSB soubory jsou velmi podobné HTML souborům, v tom, že to jsou textové soubory, obsahující příkazy, které se používají k formátování zobrazení stránky. Úplný seznam použitelných příkazů je v tabulce, s podrobným popisem každého příkazu.

Nejlepším způsobem jak vytvořit FSB soubor je, prohlédnutí si již existujícího souboru a použít jej jako šablonu pro vytvoření nového souboru ( opět osvědčená metoda - kopírovat a vložit :) ).

DŮLEŽITÉ : Dříve než se začnete deptat při tvorbě FSB souborů, dám vám tip, který vám znatelně urychlí celý proces. Pokud tvoříte nebo měníte FSB soubor a chcete si jej prohlídnout přímo ve FS2 nemusíte po každé změně vypínat a zapínat hru. Stačí když si při prohlížení stránky ve FS2 minimalizujete hru do lišty pomocí ALT+TAB. Potom uděláte změny v souboru FSB, kliknete v liště na ikonu FS2 a uvidíte rovnou provedené změny. Ušetří to spoustu času a zjednoduší to vytváření FSB souborů.

Nenechte se odradit vysvětleními dále, pravděpodobně budou znít složitě, ale ve skutečnosti to tak složité není, nejlepší způsob je podívat se na již existující FSB soubory.

FSB - seznam příkazů
Příkaz Stručný popis ( překlad nemusí být výstižný, je nutno vyzkoušet v praxi )
ADD Lze použít kdekoliv v souboru k určení místa na obrazovce kde bude stránka zobrazena.
AREA Definuje objekt na stránce a chování objektu při kliknutí na něj ( podobně jako HTML odkazy ).
BEDGE Vykreslí na stránce rámeček podobný tlačítku ve windows.
BOX Vykreslí plně vyplněný box na stránce.
CHANGEFONT Změna fontu písma.
CHAR Umístí samostatný alfa-numerický znak na stránce.
CONTAINER Definuje plochu pixelů na stránce.
END Definuje konec skriptu fsb, tento příkaz by měl být vždy na posledním řádku.
GYLINE Použije se na vykreslení stejného obrázku opakovaně.
LINE Vykreslí linku mezi dvěma body.
LINEX Vykreslí horizontální linku.
LINEY Vykreslí vertikální linku.
MERGE Použije se k prolínání obrázku s pozadím.
PIXEL Umístí samostatný pixel na stránku.
PUTGRAPHIC Umístí obrázek na stránku
REM Použije se k umístění komentáře na stránku. - nezobrazuje se ve FS2
SETCOL Nastavuje index barvy a barvu.
SHADOW Vykreslí na stránce dvoubarevný text s efektem stínu.
SPUTGRAPHIC Umístí obrázek na stránku, ale zmenšený v měřítku.
STRING Umístí jednobarevný text na stránku.
WALLPAPER Otapetuje plochu na stránce obrázkem.
XLINEDOT Vykreslí tečkovanou linku na stránce.
Vysvětlení všech FSB příkazů
ADD x y

Příkaz ADD lze použít k umístění stránky na obrazovku ve FS2. Ta se běžně umisťuje úplně na začátku textu dříve než se cokoliv zobrazí. Obsahuje dvě hodnoty, X a Y. Tyto dvě hodnoty určují kolik se v ose X a ose Y přidá ke všem hodnotám na všech řádcích pod řádkem s příkazem ADD. Například, pokud se na začátek FSB souboru umístí řádek ADD 10 50 všechno zobrazené se posune o 10 pixelů doprava a o 50 pixelů dolů. Záporné hodnoty způsobují posunutí doleva a nahoru.

AREA x y x1 y1 aktivní prostor

Příkaz AREA je podobný HTML odkazům. Používá se k odkazování na stránky mezi sebou nebo dá uživateli možnost uzavřít stránku kliknutím na odkaz. Aktivní protor je reprezentován hodnotami X, Y, X1 a Y1, které udávají čtvercový (obdélníkový) prostor kam může uživatel kliknout. Pokud najedete kurzorem nad toto místo, změní se kurzor na ruku, což znamená, že je možné na tento prostor kliknout. Hodnota akce specifikuje akci která se má provést při kliknutí. Tato hodnota může být nastavena na 1 pro uzavření stránky, 2 pro otevření stránky na pravé straně knihy, 3 pro otevření stránky na levé straně knihy. V budoucnu přibude spousta dalších akcí, jako například přehrávání WAV nebo AVI video souborů, ale zatím lze nastavit pouze hodnoty 1 až 3. Hodnota poslední stránky by měla být nastavena na FSB cestu a název souboru aby se otevřela při kliknutí na aktivní prostor. Pokud je hodnota akce nastavena na 1 (zavřít) pak by se měla použít hodnota [close].

BEDGE x y x1 y1 barva1 barva2

Tento příkaz se používá na umístění talčítka podobného jako ve windows na stránku. Tlačítko je definováno obdélníkovou plochou vymezenou X,Y,X1 a Y1, která obsahuje dvě barvy, vrchní a levý okraj má stejnou barvu a pravý a dolní okraj má také stejnou barvu. Barvy jsou indexy barev, které byly definovány na řádku SETCOL. Pokud se jako první použije světlejší barva a druhá barva bude tmavší, bude se tlačítko zobrazovat jako vystupující ze stránky, při obráceném použití barev bude naopak tlačítko vtisknuto do stránky.

BOX x y x1 y1 barva

Příkaz BOX se používá na vykreslení jednobarevného boxu na stránce. Hodnoty X,Y,X1 a Y1 definují obdélníkovou plochu v pixelech a barva je opět index barvy specifikované v řádku SETCOL.

CHANGEFONT font

Tento příkaz se používá k nastavení fontu písma pro všechny texty, které budou pod tímto řádkem. Hodnota "font" representuje název souboru s fontem ve složce FONTS v adresáři fishsim ( bez přípon ), např. TM10, HLV15 apd... Pokud soubor FSB obsahuje jakýkoliv text, měl by na začátku obsahovat minimálně jeden řádek s tímto příkazem.

CHAR x y barva

Tento příkaz se používá k umístění samotného znaku na stránku. Nepoužívá se často. Barva znaku se udává opět indexem barvy specifikovaným v řádku SETCOL.

CONTAINER x y x1 y1

Tento příkaz je zásadní pro správné fungování stránky ve FS2. Vždy by měl být příkaz container na začátku stránky před všemi ostatními příkazy, které se týkají zobrazování čehokoliv. Plocha, kterou stránka zabere je definována hodnotami X,Y,X1 a Y1. Když FS2 zobrazuje FSB soubor a najde tento řádek, uloží obrázek do specifikovaného odbélníku. Pokud je stránka zavřena a otevře se jiná stránka, odstraní se tato plocha a obrazovka se vrátí do originálního nastavení.

END

Poslední řádek ve FSB souboru by měl obsahovat END, což znamená, že již nebudou následovat žádné další příkazy .

GYLINE x y y1 mezery obrázek

Příkaz GYLINE se používá k umístění sejného obrázku na stránku vícekrát jedním příkazem. Tento příkaz lze použít pouze k vykreselní obrázků od vrchu dolů. Hodnoty X a Y určují startovní souřadnice pro první obrázek, Y1 specifikuje spodní bod pro obrázek a hodnota "mezery" udává o kolik pixelů v ose Y jsou obrázky od sebe odděleny. Hodnota "obrázek" udává cestu a název souboru, který se má zobrazit. Všechny obrázky zobrazené pomocí příkazu GYLINE, vždy používají index barvy 0 jako masku, která se nezobrazuje.

LINE x y x1 y1 barva

Příkaz LINE se používá k vykreslení jednobarevné linky mezi body (X,Y) a (X1,Y1) ve specifikovaném indexu barvy. Linka je vždy pouze 1 pixel široká.

LINEX x y x1 barva

Tento příkaz se používá k vykreslení horizontální linky přes stránku od (X,Y) do (X1,Y), ve specifikováném indexu barvy. Pokud potřebujete horizontální linku, je tento příkaz vhodnější a rychlejší než použití příkazu LINE.

LINEY x y y1 barva

Tento příkaz je stejný jako příkaz LINEX, akorát že vykreslí vertikální linku mezi body (X,Y) a (X,Y1).

MERGE akce

Příkaz MERGE lze použít k určení že všechny obrázky zobrazené za tímto příkazem budou sloučeny s pozadím. Pokud je specifikována hodnota MERGE 1, všechny obrázky zobrazené po tomto příkazu budou sloučeny s pozadím. Hodnota MERGE 0 se může použít pro vypnutí efektu sloučení s pozadím. Pokud je v souboru FSB obsažena hodnota MERGE 1, měli by jste vždy mít i hodnotu MERGE 0 pro zrušení efektu ještě před hodnotou END, jinak bude efektem postiženo zobrazení ve FS2 i po zavření stránky.

PIXEL x y barva

Toto je jednoduchý příkaz, který pouze nakreslí samostatný pixel na stránce ve specifikované barvě. Běžně se nepoužívá.

PUTGRAPHIC x y maska obrázek

Příkaz PUTGRAPHIC lze použít k umístění JPG nebo PCX obrázku na stránku na místo specifikované souřadnicemi (X,Y) - souřadnice určují levý horní roh obrázku. Hodnota "maska" může být nastavena na 0 nebo 1, pokud bude nastavena na 1, FS2 použije index barvy 0 jako masku pro obrázek a nezobrazí jej. Hodnota "obrázek" je relativní cesta a název souboru s JPG nebo PCX obrázkem, který se má zobrazit.

REM komentář

Tento příkaz se použije k přidání komentáře do zdrojového souboru FSB, nebo ještě důležitější je funkce kdy přídáte tento příkaz na začátek řádku a FS2 bude tento řádek ignorovat. Toto je užitečné pokud chcete nějaký řádek odstranit, ale nechcete je smazat, pouze pro případ Vaší potřeby.

SETCOL barva r g b

Normálně je prvních několik řádků ve FSB souboru s příkazem SETCOL. Každý FSB soubor může mít definováno až 256 unikátních barev. Pro definování barvy přidejte řádek SETCOL a zadejte hodnoty červené, zelené a modré barvy ( RGB formát ). Hodnoty pro červenou, zelenou a modrou mohou být v rozsahu 0 - 255. Všechny hodnoty 0 znamenají černou barvu a naopak všechny hodnoty 255 znamenají bílou barvu. Následující příklad vykreslí tmavě zelený box :

SETCOL 1 0 100 0
BOX 100 100 200 200 1

V příkladu je nadefinován index barvy 1 jako tmavě zelená barva (0 100 0) a box je vykreslen na stránce na souřadnicích (100,100) -> (200,200) při použití barvy index 1 ( tmavě zelená ).

SHADOW x y barva1 barva2 mezery text

Příkaz SHADOW se používá k vykreslení textu na stránce za použití aktuálně nastaveného fontu. Počáteční pozice textu je specifikována hodnotami X a Y. Text je vykreslen dvěma barvami s efektem stínu. Tyto dvě barvy se specifikují parametrem "barva1" a "barva2" a vybírají se opět z definovaných indexů barev ( SETCOL ). Nakonec, hodnota text obsahuje text, který se má zobrazit. Hodnota "mezery" je normálně 1, ale můžete si ji nastavit navíc, čímž zvětšíte mezery mezi jednotlivými znaky v řádku. Například hodnota "mezery" 2 vloží mezi každý znak v řádku 2 prázdné pixely.

SPUTGRAPHIC x y měřítko obrázek

Příkaz SPUTGRAPHIC je totožný s příkazem PUTGRAPHIC akorát že hodnota "maska" se zamění hodnotou "měřítko", což může být použito ke zmenšení velikosti obrázku. Žádná maska se tady na obrázek nepoužije. Hodnotu "měřítko" lze například nastavit na 2, což změní velikost obrázku na polovinu, při nastavení na 4 zmenší obrázek na 1/4, nastavení 8 zmenší obrázek na 1/8 atd....

STRING x y barva mezery text

Tento příkaz je totožný s příkazem SHADOW, avšak text je zobrazen pouze jednou barvou místo dvěma. Není tím pádem zobrazen stínovaně a je světlejší.

WALLPAPER x y x1 y1 obrázek

Příkaz WALLPAPER se použije k nastavení tapety ve vymezeném prostoru na stránce. Prostor je definován hodnotami (X,Y)->(X1,Y1) a hodnota "obrázek" udává obrázek, který se má použít jako tapeta.

( Existuje spousta dalších příkazů, ale ty se nepoužívají v samostatných FSB souborech, ale jsou použity programem FS2, lze přidat další příkazy na vyžádání, prosím pošlete mi je mailem ).

Příklad FSB souboru
Následuje příklad FSB souboru z knihy river lot. Pokud si příklad prohlédnete a přečtete si popis příkazů, nebude pro vás vytvoření FSB souboru žádný problém :)

SETCOL 0 0 0 0
SETCOL 1 180 180 180

SETCOL 9 40 40 40
SETCOL 10 80 80 80
SETCOL 11 120 120 120
SETCOL 12 160 160 160
SETCOL 13 200 200 200
SETCOL 14 240 240 240
SETCOL 15 255 255 255
SETCOL 16 0 0 200
SETCOL 17 150 0 0
add 0 20
CONTAINER 50 0 740 430
wallpaper 50 0 393 430 graphics/paper.jpg
wallpaper 397 0 740 430 graphics/paper.jpg
bedge 50 0 393 429 14 1
bedge 397 0 740 429 14 1

GYLINE 372 20 410 20 graphics/bind2.pcx

changefont sf21
rem linex 175 32 250 17
shadow 175 15 1 0 2 Contents
rem linex 490 32 650 17
shadow 490 15 1 0 2 Venue information

changefont sf13
shadow 460 50 1 0 2 The River Lot venue is located in the
shadow 460 65 1 0 2 French Pyranees, in a small town called
shadow 460 80 1 0 2 Entraygues-sur-truyere, which is just
shadow 460 95 1 0 2 south of Aurillac.
shadow 460 120 1 0 2 It is a massive slow flowing river, which
shadow 460 135 1 0 2 is well known for producing some very
shadow 460 150 1 0 2 large specimen carp, in excess of 40 lb's.
shadow 460 175 1 0 2 The Fishsim II venue consists of six pegs,
shadow 460 190 1 0 2 two of which are included in the shareware
shadow 460 205 1 0 2 version. The river has a variety of large,
shadow 460 220 1 0 2 deep, slow flowing areas, as well as some
shadow 460 235 1 0 2 shallower, fast flowing stretches. This
shadow 460 250 1 0 2 provides the ideal environment for both
shadow 460 265 1 0 2 coarse and game fish.
shadow 460 290 1 0 2 All styles of fishing are effective when
shadow 460 305 1 0 2 fishing the Lot, and the fishing itself is
shadow 460 320 1 0 2 not too difficult, which makes this an ideal
shadow 460 335 1 0 2 venue for catching your first fish in FS 2.
shadow 460 350 1 0 2 You never know, that first fish could be one
shadow 460 365 1 0 2 of those 40 lb carp !

shadow 155 70 9 0 2 Pegs on the River Lot
linex 185 107 225 16
shadow 185 95 1 16 2 Peg one
linex 185 127 227 16
shadow 185 115 1 16 2 Peg two
linex 185 147 237 16
shadow 185 135 1 16 2 Peg three
shadow 185 155 1 10 2 Peg four
shadow 185 175 1 10 2 Peg five
shadow 185 195 1 10 2 Peg six
bedge 100 60 325 220 15 15
shadow 100 240 1 0 2 Pegs not highlighted are only available in
shadow 113 255 1 0 2 the registered version of Fishsim II.
changefont tm10
shadow 120 400 15 11 2 River Lot - J.C.Spooner Dec 2000
changefont tm15
linex 548 418 590 16
shadow 550 405 1 16 2 Close
linex 688 418 716 16
shadow 690 405 1 16 2 >>>
AREA 550 405 590 419 1 [CLOSE]
AREA 690 405 716 419 2 venues/lot/fsb/page25.fsb
AREA 185 95 225 108 2 venues/lot/fsb/page25.fsb
AREA 185 115 227 128 2 venues/lot/fsb/page3.fsb
AREA 185 135 237 148 2 venues/lot/fsb/page4.fsb


END

(c) J.C.Spooner, (cz) Jerry 2008